Union professionnelle de Dermatologie

Dermanet.be
Actualiteiten

 08-12-2018 | Campagne: met de identiteitskaart naar het ziekenhuis

Afdrukken

OnthaalIn samenwerking met de ziekenfondsen en de ziekenhuizen lanceert het RIZIV een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek met de nadruk op het belang van hun  identiteitskaart als ze naar het ziekenhuis gaan. 

Lees meer..

Een identiteitskaart bijhebben garandeert dat de patiënt correct kan worden geïdentificeerd wanneer hij zich aanbiedt voor een raadpleging of ziekenhuisopname, al dan niet in spoedgevallen. De voordelen van deze identificatie zijn niet te verwaarlozen.

 

Sensibilisering op 2 gebieden via de ziekenfondsen en in alle ziekenhuizen

Deze sensibiliseringscampagne richt zich op:

 • de redenen om een patiënt correct te identificeren
 • de mogelijke identificatiemiddelen: eID-kaart, elektronische vreemdelingenkaart of, voor kinderen, Kids-ID-kaart of ISI+-kaart, enz. 

De voordelen van een correcte identificatie van een patiënt

Of het nu gaat om de zorg van de patiënt in het ziekenhuis of om de terugbetaling van zijn zorg,  deze identificatie maakt het mogelijk om:

 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg verder te garanderen, door de juiste zorg, de juiste behandeling en het toekennen van medische gegevens aan de juiste patiënt
 • de administratieve en factureringsfouten te vermijden
 • fraude te bestrijden.

 

Meer informatie over de verificatie van de identiteit in een ziekenhuis vindt u in  de rubriek "Duurzaamheid"

 

[ × ]

 18-11-2018 | Mijngezondheid geeft burgers nu ook toegang tot hun medicatievoorschriften

Afdrukken

Via Mijngezondheid kan je vanaf nu de geneesmiddelenvoorschriften van je arts of tandarts digitaal bekijken en ook doorklikken naar de bijsluiters. Het is één van de nieuwe mogelijkheden van de personal health viewer die minister De Block begin mei lanceerde.

Lees meer..

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Mensen helpen om een actieve rol te spelen in de zorg voor hun gezondheid: dat is de bedoeling van Mijngezondheid. Via dit portaal krijgen ze snel en eenvoudig toegang tot verschillende gegevens over hun gezondheid, nu ook over hun medicatie. En toegankelijke informatie is belangrijk om bewuste keuzes te kunnen maken.”

Dé toegangspoort voor alle gegevens over je eigen gezondheid die digitaal beschikbaar zijn, dat moet het portaal Mijngezondheid worden. Sinds minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de FOD Volksgezondheid de personal health viewer begin mei lanceerden (lees hier meer), is het instrument al aan zijn tweede update toe.

 

Naar een papierloos voorschrift

Een belangrijke nieuwigheid is dat burgers vanaf nu hun openstaande geneesmiddelenvoorschriften kunnen raadplegen, op voorwaarde dat de arts of tandarts die elektronisch aflevert. (In oktober waren er al 13.648 artsen en 3.733 tandartsen die digitaal voorschreven.) Wie dat wil, kan een voorschrift ook verwijderen, bijvoorbeeld omdat hij of zij het niet meer nodig heeft.

Dit is een nieuwe stap naar het volledig papierloze geneesmiddelenvoorschrift. Nu krijg je als patiënt nog een papier met een barcode mee bij een elektronisch voorschrift, maar op termijn zal ook dat verdwijnen. Meer zelfs, via Mijngezondheid zal je voor elk voorgeschreven medicijn kunnen aangeven bij welke apotheek je het wil ophalen. De apotheker zal dit voorschrift vervolgens elektronisch binnenkrijgen en het medicijn voor je klaarleggen.

 

 

Informatieve filmpjes

Op het portaal zijn nu ook enkele informatieve video’s beschikbaar. Eén video legt het belang van de personal health viewer voor de burger op een heldere manier uit.

Daarnaast zijn er instructievideo’s om mensen te helpen bij het aanmelden op het portaal. Uit de eerste feedback van burgers bleek immers dat sommige mensen moeilijkheden ervoeren bij het inloggen. Er zijn inlogtutorials voor de verschillende aanmeldopties: de elektronische identiteitskaart, de gebruiksvriendelijke app itsme of een eenmalig paswoord. 

 

Gegevens dubbelchecken

Dankzij het portaal kon een aantal burgers fouten of onzorgvuldigheden ontdekken in hun medische of administratieve gegevens. Zo kreeg een enkele burger het medisch dossier te zien van iemand anders met dezelfde naam. Na contact met de betrokken zorgverleners of zorginstellingen kon dit worden rechtgezet.

Uit de feedback die de FOD Volksgezondheid ontving blijkt verder dat heel wat burgers vragen hebben over ontbrekende medische gegevens. Dat kan aan verschillende factoren liggen. Zo houden bepaalde zorgverleners nog geen elektronisch dossier bij van hun patiënten of stellen ze niet alle gegevens digitaal beschikbaar. Soms zijn er aanpassingen nodig aan de software binnen een ziekenhuis vooraleer patiënten de gegevens kunnen raadplegen via Mijngezondheid. Een andere veel voorkomende oorzaak zijn de verschillen in de regels rond gegevensdeling, waardoor bepaalde platformen gegevens zeer snel digitaal beschikbaar stellen van de patiënt terwijl andere patiënten er langer op moeten wachten. Op termijn moet dit geharmoniseerd worden zodat álle burgers die dat willen, hun gezondheidsgegevens snel en eenvoudig kunnen raadplegen.

 

Voortdurend verbeteren

De FOD Volksgezondheid is intussen al bezig aan de volgende versie van de personal health viewer, tegen het voorjaar van 2019. Sommige ziekenfondsen zullen de koppeling met Mijngezondheid dan gemaakt hebben, waardoor burgers vanuit het portaal rechtstreeks zullen kunnen doorklikken naar hun persoonlijke dossier bij hun ziekenfonds. Het wordt ook mogelijk om bijwerkingen van geneesmiddelen te melden via de personal health viewer en mensen zullen kunnen doorklikken naar hun thuisverpleegkundedossier.

Naast deze nieuwigheden werken de verschillende actoren op het terrein hard om het bestaande aanbod te verbeteren en uit te breiden. Zo zijn er heel wat ziekenhuizen die steeds meer gegevens digitaal ter beschikking stellen van de patiënt.

 

Mijngezondheid, het bos en de bomen

Het opzet van Mijngezondheid is duidelijk: alle gezondheidsgegevens die beschikbaar zijn voor burgers maar verspreid zitten over verschillende bronnen en platformen, ontsluiten via één en dezelfde personal health viewer. Door in één dezelfde toegangspoort te voorzien hoeven mensen niet langer zelf uit te zoeken waar welke informatie is opgeslagen. En dankzij de digitale toegang kunnen ze het recht om hun medische gegevens in te kijken veel eenvoudiger en sneller opnemen. Dit geeft mensen meer mogelijkheden om een actieve rol te spelen in de zorg en bijvoorbeeld hun therapietrouw te verbeteren, bewustere keuzes te maken inzake gezondheid en in dialoog te treden met zorgverleners over hun gezondheid en hun eventuele behandeling. 

 

Bron : Persbericht Maggie De Block 16/11/2018

[ × ]

 29-10-2018 | Hydrochloorthiazide: risico van niet-melanome huid- en lipkanker

Afdrukken

Patiënten die met hydrochloorthiazide worden behandeld, worden uitgenodigd hun huid regelmatig te controleren en verdachte huidletsels te melden. Bescherming tegen zonnestralen en UV-stralen is bijzonder belangrijk voor deze patiënten.

Lees meer..

Naar de startpagina van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en GezondheidsproductenNa de recente publicatie van twee Deense farmaco-epidemiologische studies[1],[2] werd op Europees niveau een signaal van huidkanker gerelateerd aan hydrochloorthiazide geïdentificeerd. Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee of PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency of EMA) heeft de beschikbare gegevens uit de wetenschappelijke literatuur en de EudraVigilance-farmacovigilantiedatabank onderzocht, net als de toelichtingen die aan de auteurs van de twee recente publicaties waren gevraagd.

Volgens het PRAC zou de fotosensibiliserende werking van hydrochloorthiazide een mogelijk mechanisme kunnen zijn voor niet-melanome huidkanker. Het PRAC oordeelde dat er een biologisch aannemelijk mechanistisch model is dat de verhoogde kans op niet-melanome huidkanker [basaalcelcarcinoom (BCC) en plaveiselcelcarcinoom (PCC)] vastgesteld na een cumulatieve dosisverhoging, kan verklaren.

De bijsluiters en samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP’s) van geneesmiddelen op basis van hydrochloorthiazide moeten worden bijgewerkt om dit risico op te nemen en om te wijzen op het belang van de voorlichting van patiënten.

Patiënten moeten preventief advies krijgen. Zo moeten verdachte huidletsels onmiddellijk worden onderzocht, eventueel door middel van histologisch onderzoek van de biopsieën.

Eventueel moet het gebruik van hydrochloorthiazide ook worden heroverwogen bij patiënten die eerder al niet-melanome huidkanker hebben gehad.

 

Patiënten die hydrochloorthiazide gebruiken, mogen hun behandeling niet staken zonder medisch advies.

 

Er werd een rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars (DHPC, Direct Healthcare Professional Communication) rondgestuurd met meer gedetailleerde informatie over dit risico.

In België wordt hydrochloorthiazide, een thiazidediureticum, in de handel gebracht in talrijke geneesmiddelen, alleen of in combinatie, voor de behandeling van hypertensie, congestief hartfalen en symptomatisch oedeem.

 

[1]   Pottegård A, Hallas J, Olesen M, Svendsen MT, Habel LA, Friedman GD, Friis S (University of Southern Denmark; Odense University Hospital, Odense; Kaiser Permanente Northern California, Oakland, CA, USA; Danish Cancer Society, Copenhagen, Denmark). Hydrochlorothiazide use is strongly associated with risk of lip cancer. J Intern Med 2017; 282: 322–331.

[2]    Sidsel Arnspang Pedersen, David Gaist, Sigrun Alba Johannesdottir Schmidt, Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Søren Friis, Anton Pottegård. Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark, Journal of the American Academy of Dermatology, 2017, ISSN 0190-9622, https://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.11.042

 

Bron: Website FAGG

 

[ × ]

 25-10-2018 | Geneesmiddelen via internet?

Afdrukken

Surf niet met uw gezondheid!

Een campagne van federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Lees meer..

Naar de startpagina van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Als u geneesmiddelen koopt via internet buiten het legal circuit, loopt u het risico deze verkeerd te gebruiken en heel dikwijls loopt u het gevaar geneesmiddelen te ontvangen die nagemaakt of vervalst zijn. Om nare gevolgen te vermijden, richt u altijd tot uw geneesheer of uw apotheker. 

Hoe ver reikt uw kennis in verband met het aankopen van geneesmiddelen via internet?

Doe de test en ontdek een massa goede raadgevingen op www.geneesmiddelen-via-internet.be

Aanbevelingen

Geneesmiddelen kopen is niet hetzelfde als naar de supermarkt gaan. Een geneesmiddel is immers geen dagdagelijks consumptieproduct. Wees op uw hoede.

 • De veilige plaats om geneesmiddelen te kopen, is in een in België vergunde apotheek of, eventueel voor geneesmiddelen vrij van medisch voorschrift, via de internetsite van de apotheek die echter wel genotifieerd moet zijn bij het FAGG en de Orde der Apothekers. De apotheker staat garant voor de kwaliteit van de geneesmiddelen die aan de patiënt worden afgeleverd.
 • Raadpleeg uw geneesheer en vraag raad aan uw apotheker over het correcte gebruik van geneesmiddelen.

Wees waakzaam en wees op uw hoede:

 • voor spamberichten (ongewenste mails) want deze verwijzen vaak naar illegale verkoopsites van geneesmiddelen;
 • bij het aankopen via internet van geneesmiddelen waarvoor een medisch voorschrift vereist is, want de Belgische regelgeving verbiedt dit;
 • voor “medische” consultaties op internetsites die geneesmiddelen verkopen;
 • voor internetsites waar de naam van de websiteverantwoordelijke niet wordt vermeld;
 • voor producten die worden voorgesteld als wondermiddelen;
 • voor geneesmiddelen die in België niet te verkrijgen zijn, maar wel worden verkocht op een internetsite want het is mogelijk dat deze geneesmiddelen in België zijn verboden of misschien niet zijn vergund;
 • voor geneesmiddelen die dezelfde naam dragen terwijl de samenstelling kan verschillen van land tot land.

Brochure

Affiche

 

[ × ]

 27-09-2018 | 1 oktober 2018: Wereldnetelroosdag

Afdrukken

Netelroos banaal? Niet de chronische vorm! 84% van de patiënten zet sociaal leven ‘on hold’

Lees meer..

Deze inflammatoire ziekte kan zeer zware gevolgen hebben op de levenskwaliteit van Belgen (50.000) die aan chronische netelroos lijden, voornamelijk jongvolwassenen. “Elke 2 à 3 dagen heb ik opstoten van netelroos. Ik stond van kop tot teen vol rode vlekken en zat steeds te krabben. Ik voelde me verschrikkelijk, kwam het huis niet uit en ging elk sociaal contact uit de weg om blikken van anderen te vermijden”, getuigt Annemoon, 28 jaar, patiënte met chronische netelroos sinds enkele jaren.

Impact groot op o.a. sociaal, seksueel en professioneel leven

Annemoon is zeker niet de enige. Uit een recente internationale studie bij 673 patiënten met chronische netelroos blijkt de impact van de ziekte op hun leven 1,2: 84% gaat minder uit (op restaurant of iets gaan drinken), 47% kampt met angststoornissen en depressie, 38% klaagt over slaapproblemen, 34% voelt zich belemmerd in de dagelijkse activiteiten en 27% heeft het moeilijk op het werk. Hoe ernstiger de netelroos, hoe hoger de percentages liggen. Bij chronische netelroos zijn de opstoten en de duur ervan onvoorspelbaar, wat bij de meeste patiënten extra stress veroorzaakt.

Permanent branderig gevoel

De kenmerkende symptomen van chronische spontane netelroos – de meest voorkomende chronische vorm – zijn onvoorspelbare opstoten van rode, gezwollen vlekken en een branderig gevoel.  6 op 10 patiënten krijgen daarbij ook te maken met bijzonder pijnlijke en indrukwekkende zwellingen, bijvoorbeeld in het gezicht, angio-oedeem genaamd.1 Chronische netelroos komt elke dag of 2 à 3 dagen per week voor, gedurende meer dan 6 weken. De vlekken kunnen overal op het lichaam voorkomen, inclusief op de slijmvliezen.

1 op 3 patiënten met chronische netelroos gaat niet langer langs bij dokter3

“Deze Wereldnetelroosdag vestigt de aandacht op de chronische vorm van de ziekte en de impact ervan op het leven van patiënten. Maar ook om patiënten eraan te herinneren dat de geneeskunde evolueert en dat ze in de meeste gevallen, zelfs in het geval van ernstige chronische netelroos, kunnen worden geholpen”, zegt Anneleen Batteauw, dermatoloog in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde.  “Een derde van de patiënten met chronische netelroos heeft de hoop opgegeven en consulteert zijn dokter niet meer. Nochtans kunnen ook zij, net zoals Annemoon die leed aan een ernstige vorm maar nu sinds bijna een jaar geen opstoten meer heeft, echt worden geholpen.”

Meer informatie over chronische netelroos op de Facebook pagina en op de website: https://www.facebook.com/Stopurticaria-1988204644762875/ en www.netelroos.be

 • 1 M. Maurer et al. The Burden of chronic spontaneous urticaria is substantial: Real-world evidence from ASSURE-CSU. Allergy. 2017.
 • 2 B.F.O'DONNELL et al. Br J Dermatol. 1997; 136, 197-201
 • 3 Maurer et al. ATTENTUS, a German online survey of patients with chronic urticaria highlighting the burden of disease, unmet needs and real-life clinical practice. Br J Dermatol. 2016; 174: 892-894)

Over Stopurticaria

Wereldnetelroosdag werd in het leven geroepen door urticariaday.org. Deze 4de editie krijgt in België de steun van Novartis Belgium. Deze dag zet in op sensibilisering van patiënten en hun familie, dokters, politiekers en media over de ziekte. Meer informatie op www.urticariaday.org

[ × ]

 14-09-2018 | Gezondheidsapps

Afdrukken

Binnenkort nieuwe website met alle gezondheidsapps die door de overheid zijn gevalideerd
Burgers die meer willen weten over het gebruik van apps in de zorg kunnen straks terecht op de gloednieuwe website www.mhealthbelgium.be. Op het platform zal gedetailleerde informatie terug te vinden zijn over gevalideerde apps in ons land en over de voordelen ervan voor patiënten en zorgverleners.

Lees meer..

Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: “Apps en andere mobiele toepassingen kunnen een meerwaarde betekenen in de gezondheidszorg, maar voor patiënten en zorgverleners is het niet altijd eenvoudig om te bepalen in hoeverre ze nuttig en betrouwbaar zijn. Met ons validatiesysteem brengen we daar verandering in. Op deze website zullen burgers alle apps kunnen terugvinden die een “stempel” kregen van de overheid.”

Producenten kunnen hun mobiele gezondheidstoepassingen (hard- en software) vanaf eind oktober 2018 aanmelden bij Mobile Health Belgium, een initiatief van minister De Block gedragen door het Riziv, de FOD Volksgezondheid, het FAGG, het eHealth-platform en sectorfederaties Agoria en beMedTech. Aan de hand van een validatiepiramide zal beoordeeld worden of de toepassingen voldoen aan de nodige voorwaarden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. 

Drie niveaus

De validatiepiramide bestaat uit drie niveaus:

 • Niveau 1 legt de basiscriteria vast voor alle aangemelde toepassingen. De applicatie moet over een CE-markering beschikken en conform de regelgeving voor medische hulpmiddelen zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ziet daarop toe. De toepassing moet ook voldoen aan de Europese verordening rond de gegevensbescherming.
 • Niveau 2 bepaalt de voorwaarden rond interoperabiliteit met andere mobiele applicaties onderling en met andere digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg, zoals de basisdiensten van het eHealth-platform. Het eHealth-platform legt deze voorwaarden vast, het effectief testen van de interoperabiliteit zal gebeuren door onafhankelijke testcentra. Daarnaast zijn alle basiscriteria (niveau 1) van kracht.
 • Niveau 3 is gereserveerd voor toepassingen met een aangetoonde gezondheidseconomische meerwaarde. Voor deze toepassingen wordt een aangepast financieringsmodel ontwikkeld. Het Riziv gaat na of ze een plaats hebben binnen een breder behandelplan. Alle applicaties van niveau 3 moeten ook voldoen aan alle criteria van niveaus 1 en 2.

Website in ontwikkeling

Op www.mhealthbelgium.be worden per niveau de toepassingen gepubliceerd die aan de benodigde criteria voldoen. In eerste instantie zal het gaan over apps op niveau 1. Aan de andere twee niveaus wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Vandaag kunnen mensen al terecht op de website voor meer uitleg over het beleid rond mobile health in België. Ook de presentaties van de 24 pilootprojecten die vorig jaar liepen zijn er terug te vinden.

 

13/09/2018 Bron: Persbericht Kabinet Volksgezondheid

[ × ]

 09-07-2018 | Nieuwe Europese aanbevelingen voor UV-bescherming

Afdrukken

Er zijn nieuwe Europese aanbevelingen voor UV-bescherming. Die komen ook in België van pas, want we verbranden nog veel te vaak en vooral in eigen land, zo blijkt uit de UV-enquête 2018 van Stichting tegen Kanker. We weten hoe we huidkanker zo weinig mogelijk kans geven – met op de eerste plaats niet verbranden en geen zonnebank gebruiken – maar passen het niet genoeg toe.

Lees meer..

Belgische UV-enquête 2018 en nieuwe Europese aanbevelingen inzake UV-bescherming

Er zijn nieuwe Europese aanbevelingen voor UV-bescherming (zie onderaan dit bericht). Die komen ook in België van pas, want we verbranden nog veel te vaak en vooral in eigen land, zo blijkt uit de UV-enquête 2018 van Stichting tegen Kanker. We weten hoe we huidkanker zo weinig mogelijk kans geven – met op de eerste plaats niet verbranden en geen zonnebank gebruiken – maar passen het niet genoeg toe.

Eind 2017 nam IPSOS i.o.v. Stichting tegen Kanker een enquête af bij meer dan 1000 Belgen tussen 15 en 65j. Daarbij werd gepeild naar de kennis, attitude en gedrag van de Belgen tegenover zon en zonnebanken. Hier volgen enkele bevindingen.

Bescherm kinderen en jezelf in eigen land

Wat betreft natuurlijke UV-stralen, daar zien we dat mensen wel vaker beschermende maatregelen nemen op vakantie, maar niet genoeg in eigen land: maar liefst 80% van de mensen liep een vorm van zonnebrand op, tegenover 67% in 2015, en dan vooral tijdens openluchtactiviteiten in eigen land. Bovendien verbranden ook meer kinderen in 2017 (39%) dan in 2011 (26%). Ook voor de beroepsrisico’s op huidkanker is er te weinig aandacht. 

Gevaren van de zonnebank stilaan bekend

Het besef dat de zonnebank huidkanker veroorzaakt, stijgt gestaag. Zo krijgt het verbod op zonnebanken een groter draagvlak (van 39% pro verbod eind 2011 naar 58% eind 2017). Het aantal zonnebankgebruikers neemt ook duidelijk af: van 14% in 2011 van de Belgen naar 10% in 2017. Het aantal regelmatige gebruikers – mensen die minstens 5 keer per jaar onder de zonnebank gaan – halveerde bijna en ging van 13% van de bevolking naar 7%. De frequentie van zonnebankgebruik neemt af en heel wat mensen doen hun zonnebank thuis weg (daling met 15%). 
Gebruikers blijven voornamelijk vrouwen tussen de 25 en 44, met huidtype 1 (4%) en 2 (68%). Mensen met huidtype 1 moeten bij wet geweigerd worden door een zonnebankcentrum, maar ook huidtype 2 is bijzonder licht en dus zeer vatbaar voor de schadelijke effecten van UV. Toch is 68% van alle zonnebankgebruikers huidtype 2!

Consument is bewust maar wil meer en betrouwbare informatie

Het bewustzijn rond het risico op huidkanker groeit: 84% van de bevraagden was bezorgd dat hun blootstelling aan UV kanker veroorzaakt. 40% acht het echter onwaarschijnlijk dat ze ooit huidkanker zal krijgen. Vrouwen zijn wel beter ingelicht dan mannen over de gevaren, Vlamingen beter dan Walen, en ouderen beter dan jongeren. Zonnebankgebruikers zijn zich minder bewust van deze gevaren. 
Wat opvalt, is dat de consument meer en betere info verwacht over huidkanker. Iets meer dan 1 op 4 blijft ontevreden over de beschikbare informatie in verband met de risico’s op huidkanker. “te weinig info beschikbaar” is de reden van die ontevredenheid. Hoewel huidkanker een toegankelijk gespreksonderwerp geworden is in familie en vrienden, toch heeft 56% van de bevraagden verklaard dat ze de voorbije 3 maand zelden of nooit iets gehoord of gezien hebben rond huidkankerpreventie. Mensen halen hun informatie vooral bij de media en krijgen die veel minder van artsen of apothekers.

Hardnekkige misvattingen

Sommige (zonnebank)fabeltjes blijven hardnekkig voortbestaan, zoals die van het voorbruinen (onder de zonnebank gaan om beter beschermd te zijn tijdens de zonvakantie). Dit is zelfs de belangrijkste reden waarom mensen onder de zonnebank gaan! Ook het verplichte UV brilletje wordt nog veel te weinig gebruikt. 
 

Nieuwe aanbevelingen

De federatie die toeziet op de verenigingen, liga’s en stichtingen tegen kanker in Europa (de Association of European Cancer Leagues, waarvan de Stichting lid is) publiceerde in april haar nieuwste aanbevelingen voor de bescherming tegen uv-straling. Sommige zaken zijn nieuw, andere geven meer details, maar hoe dan ook is het raadzaam om de volgende tips te handhaven als u uw risico op huidkanker wil verminderen!
 

9 nieuwe internationale aanbevelingen

 1. Beperk uw tijd in de middagzon. Vermijd directe blootstelling aan de zon wanneer de zon het sterkst is, meestal tussen 11:00 en 15:00. Dit kan echter langer zijn afhankelijk van waar je bent.
 2. Zoek de schaduw op. Zoek de schaduw op tijdens de uren met de meest intense UV-straling. Hou ook in de schaduw rekening met de weerkaatsing van UV-stralen door de omgeving die de UV-straling doen toenemen, zoals van het water, zand of sneeuw.
 3. Draag beschermende kledij en een zonnebril. Draag beschermende kledij die uw armen en benen bedekt. Draag een hoed met een brede rand, om uw gezicht en hals in de schaduw te houden. Draag een bril die UV-stralen absorbeert, om het risico op UV-beschadiging te verminderen. Dicht geweven stoffen bieden meer bescherming tegen UV. 
 4. Gebruik zonnecrème Geen zonnebrandcrème kan volledige bescherming bieden. Zonnecrème moet worden gebruikt in combinatie met schaduw, kleding, hoeden en zonnebril, niet in de plaats ervan. Gebruik nooit zonnecrèmes om uw blootstelling aan de zon te verlengen. Gebruik zonnecrèmes met ten minste een SPF 30, met zowel UVA- als UVB-filters. Smeer rijkelijk ruim 30 minuten vóór je blootstelling aan de zon. Smeer opnieuw elke 2-3 uur. Vergeet niet gevoelige plekken zoals lippen en oren.
 5. Bescherm kinderen. Pas alle bovenstaande aanbevelingen toe met extra zorg voor de kinderen. Hoe jonger dat je bent, hoe meer kwetsbaar. Baby's jonger dan 6 maanden moeten uit de zon worden gehouden. 
 6. Weet hoe uw huid reageert op de zon. Hebt u rood haar, een lichte huid of sproeten? Dan bent u gevoeliger voor zonnestralen. 
 7. Gebruik de UV-Index (UVI) om uzelf te beschermen Ontdek de UV-Index via officiële bronnen. Wees ervan bewust dat de huid beschadigd wordt wanneer de UV-Index stralingsniveau 3 (matig) en hoger is. 
 8. Gebruik geen solariums / zonnebanken. Zonnebanken verhogen het risico op huidkanker en veroorzaken voortijdige veroudering van de huid en de schade aan de ogen. Er bestaat geen gezonde of veilige tan. Er is geen gezond of veilig ‘kleurtje’. Zonnebanksessies bereiden uw huid ook niet voor op de zon.
 9. Ken uw huid. Onderzoek uw huid regelmatig. Let op of moedervlekken veranderen (qua kleur, vorm of grootte) en of er nieuwe verschijnen. In geval van twijfel: raadpleeg uw arts.

Denk er aan:

Pas altijd op voor de zon, waar u ook bent. Thuis in de tuin, tijdens een wandeling, op school, op het werk... Niet alleen wanneer u op vakantie bent aan zee of in de bergen!
 
Hoe meer u deze aanbevelingen respecteert, hoe meer u uw risico op huidkanker vermindert!
 
 
Bron: Stichting tegen Kanker
[ × ]

 11-05-2018 | Jules Bordet Instituut geeft tips voor melanoompreventie

Afdrukken

De eerste zonnestralen zijn de voorbije weken al opgedoken in België. De gelegenheid om benen en schouders te laten zien, maar dan niet te veel en vooral door met bescherming! De gelegenheid voor het Jules Bordet Instituut, het belangrijkste geïntegreerde centrum voor kankerbestrijding in België, om het terug even te hebben over het doen en laten van de zon en enkele tips te geven op het vlak van bescherming. Want zelfs al is de hitparade van de zonnebescherming - schaduw, kleding en zonnebrandcrème - bekend, ze moeten ook op de juiste manier gebruikt worden.

Lees meer..

 

De meeste melanomen zijn te wijten aan de zon.

JUIST! 90% van de melanoomgevallen is te wijten aan de zon. Een lichte huid en een huid met veel sproeten lopen meer risico. Bescherm jezelf dus met een zonnebrandcrème en kies voor enkele momenten in de schaduw. Ook de aard van de blootstelling is in deze cijfers van belang. Een onderbroken acute blootstelling aan de zon, d.w.z. een over het algemeen recreatieve en sterke blootstelling van een huid die in de loop van het jaar niet aan de zon gewend is, leidt immers tot een verhoogd risico op een melanoom. Je hoeft de zon, ook een bron van vitamine D, niet te bannen uit je leven maar denk eraan dat overdaad altijd schaadt!

Als ik ga zwemmen, zijn een waterdichte zonnebrandcrème en een T-shirt mijn beste vrienden. »

JUIST & FOUT! Een T-shirt is een goed idee, vooral voor kinderen, maar het moet speciaal ontworpen zijn om te gaan zwemmen. Natte katoenen T-shirts laten de UV-stralen door die verantwoordelijk zijn voor melanomen. Wat betreft de waterdichte zonnebrandcrème, vergeet niet om het opnieuw aan te brengen na elke zwembeurt, het zeewater en het afdrogen kunnen de net aangebrachte crème terug verwijderen. Vergeet ook niet om met je kinderen te praten over bescherming tegen de zon. Uit studies blijkt immers dat overmatige blootstelling van de jonge huid aan zonnestralen, d.w.z. vóór de leeftijd van 12 jaar, het risico op een melanoom op volwassen leeftijd verhoogt. Jonge kinderen van jongs af aan de juiste reflexen in de zon bijbrengen, is al een goede bescherming voor de toekomst.

« Als ik bruin zonder me te verbranden, loop ik geen risico op een melanoom »

FOUT! Natuurlijk is verbranden een duidelijk teken dat je huid in gevaar is. Maar de bruine kleur is ook al een teken dat de cellen zijn beschadigd. Als we bruin worden, komt dat omdat de bescherming niet voldoende was. En als je ooit een behoorlijke zonnebrand hebt gehad die je nog steeds herinnert, is dat een teken dat je beschermende gewoontes niet genoeg zijn geweest om je effectief te beschermen. Kies voor een zonnebrandcrème met een minimumfactor van 30, afhankelijk van je huidtype.

De ABCDE-methode

We kunnen het nooit genoeg zeggen, deze individuele screeningmethode voor verdachte plekken op je huid kan melanomen vroeg opsporen. Als een vlek asymmetrisch is (A), met onregelmatige randen (B), een verdachte kleur (C), er anders uitziet dan andere vlekken en sproeten (D) en de neiging heeft te veranderen (E), raadpleeg dan je huisarts of dermatoloog. Een melanoom kan, bij diagnose in een vroeg stadium, in bijna 100% van de gevallen genezen worden door een eenvoudige chirurgische ingreep! Maar om dit te voorkomen, blijft het beschermen van jezelf tegen de stralen van de zon de beste preventie.

 

Bron Mediquality

[ × ]

 22-04-2018 | Vaccinatieweek 2018

Afdrukken

Wie op reis gaat naar (sub)tropische landen, denkt er vaak wel aan om gezondheidsadvies in te winnen bij zijn huisarts. Maar ook bij minder verre reizen kunnen er gezondheidsrisico’s zijn waarvoor een reisvaccinatie aanbevolen is. De Vaccinatieweek in Vlaanderen van 23 tot en met 29 april legt daarom dit jaar de nadruk op de dicht(er)bij-vakanties. Een vaccin tegen mazelen, hepatitis A of tekenencefalitis is aanbevolen voor bepaalde bestemmingen in Europa of Noord -Afrika.

Lees meer..

De Vaccinatieweek in Vlaanderen van 23 tot en met 29 april legt daarom dit jaar de nadruk op de dicht(er)bij-vakanties. Een vaccin tegen mazelen, hepatitis A of tekenencefalitis is aanbevolen voor bepaalde bestemmingen in Europa of Noord -Afrika.

Klik hier voor meer informatie.

[ × ]

 02-01-2018 | Patiënt krijgt inzage in zijn online medisch dossier

Afdrukken

Iedereen zal binnenkort zijn eigen medisch dossier kunnen inkijken. Het digitaal platform 'Personal Health Viewer' wordt in het eerste kwartaal van dit jaar gelanceerd.
"We gaan de patiënt niet enkel inzage geven", aldus De Block.

Lees meer..

"We gaan ook de mogelijkheid geven om zaken toe te voegen die er volgens de patiënt ook bij moeten staan. Je kan ook zelf kiezen of het dossier gedeeld wordt met andere zorgverstrekkers.

"Ik ben heel blij dat deze 'personal health viewer' tegen maart gebruiksklaar zal zijn want eigenlijk is hij een gevolg van de wet op de patiëntenrechten uit 2002. De patiënt wordt op deze manier een beetje co-piloot. Het zet hem aan zelf meer met zijn gezondheid bezig te zijn en als hij ziek wordt heeft hij zicht op alle informatie die hij moet weten.", aldus de minister.

Bron: MediQuality; radio2.be

[ × ]

Zoek een dermatoloog

Postcode

Uitgebreid zoeken

Leden

Paswoord vergeten ?