Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Wettelijke vermeldingen

Editor
Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie

Terhulpsesteenweg 150

1170 Brussel

 

Creatie en hosting
Argon7 Services srl

Dominique Boon srl

 

Directeur van publicatie

Béatrice De Donder

Alain Van Staey

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Dermanet hecht veel belang aan het respecteren van de belangen, de vrijheden en de fundamentele rechten van de mensen van wie het gegevens verwerkt. In dit verband verbindt Dermanet zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn leden, aan wie zij hun persoonlijke gegevens toevertrouwen, deze op een wettelijke, correcte en transparante manier verzamelen, verwerken en gebruiken met het oog op de nodige beveiliging en vertrouwelijkheid, in overeenstemming met de algemene verordening 2016/679 van de bescherming van de gegevens (GDPR) gepubliceerd op 4 mei 2016 en van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie sinds 25 mei 2018.
  De verzamelde persoonlijke gegevens zijn alleen voor intern gebruik. In geen geval zullen deze gegevens worden afgestaan of verkocht aan derden.
  We zullen de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging.

 2.  Het cookiebeheer-beleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze website en aanverwante diensten. Deze verwerking wordt uitgevoerd door DERMANET als verantwoordelijke met hoofdkantoor te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 150 geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0408.734.442, in overeenstemming met de geldende wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. .

 3. ‘Cookies' zijn kleine bestanden die de beheerder van een server op uw computer installeert en die het mogelijk maken om de gegevens met betrekking tot de surfer te onthouden wanneer deze verbinding maakt met de site. We gebruiken 'cookies' alleen om informatie te onthouden, die bedoeld is om uw navigatie te vergemakkelijken. Dit is op geen enkele manier om persoonlijke gegevens over u te onthouden. Het is ook mogelijk om de installatie van deze 'cookies' te weigeren of zelfs te verwijderen. In dit geval zorgen we ervoor dat uw navigatie niet wordt belemmerd. De levensduur van de gebruikte cookies is 30 dagen (taal van de site) of 12 maanden (frequentie van de site)

 4. Door onze website en/of service te blijven gebruiken en op 'Accepteren' te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, erkent u dit Cookiebeleid zorgvuldig te hebben gelezen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. Zoals beschreven in dit Cookiebeleid, kunt u uw cookies-voorkeuren op elk moment wijzigen

 5.  We behouden ons het recht voor om dit Cookiebeheer-beleid van tijd tot tijd aan te passen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen worden aan u doorgegeven via onze website en/of Services. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u om een ​​e-mail te sturen naar info@dermanet.be. Als we binnen drie werkdagen geen wijzigingen, toevoegingen of vervangingen via onze website of services van u ontvangen, wordt u geacht dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen te hebben geaccepteerd.

 6.  Dermanet bevat rubrieken die zijn gereserveerd voor dermatologen en sommige rubrieken, bestemd voor het publiek, zoals ‘sommige nieuwsitems’ of 'zoek een dermatoloog'.

 

LINKS
Sites die direct of indirect zijn gekoppeld aan de website van Dermanet vallen niet onder de aansprakelijkheid van Dermanet. Bijgevolg aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd. Links naar externe sites worden alleen voor het gemak aangeboden en impliceren geen garanties met betrekking tot hun inhoud.

INHOUD EN MIDDELEN
We geven geen enkele garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid of werking van deze website. We kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele of schadelijke gevolgen, winstderving of onderbreking van activiteit als gevolg van het gebruik van deze site of het onvermogen om deze site te gebruiken.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens die dermanet.be u via deze site verstrekt, zijn louter informatief en algemeen.Deze van derden moeten als zodanig worden beschouwd, daar Dermanet.be zich beperkt om ze beschikbaar te stellen. Dermanet biedt geen garantie voor de relevantie, tijdigheid of nauwkeurigheid van dit externe informatiemateriaal en wijst alle verantwoordelijkheid in dit opzicht af.

De gegevens die afkomstig zijn van onze site moeten worden geverifieerd.

Demanet.be kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of enige andere externe site waarnaar deze site verwijst.

Dermanet.be verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle wettelijke bepalingen betreffende het gebruik van gegevens en in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende gegevensbescherming en de algemene verordening gegevensbescherming.

UW RECHTEN

 1. U hebt het recht om toegang te vragen tot al uw persoonsgegevens die wij verwerken

 2. U hebt het recht om te vragen dat al uw persoonlijke gegevens, die onjuist of onvolledig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.

 3.  U hebt het recht om het mandaat die u ons hebt gegeven voor gegevensverwerking in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën op basis van uw eerdere toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën, kunt u op elk moment uw browserinstellingen wijzigen of cookies verwijderen

 4. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer dit niet langer nodig is in het licht van de doelstellingen die worden beschreven in dit Cookie-beleid of wanneer u de toestemming tot verwerking ervan intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verwijderingsverzoek door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke en regelgevende verplichtingen of gerechtelijke of administratieve bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

 5.  Als u een verzoek wilt indienen om een ​​of meer van de bovengenoemde rechten af ​​te dwingen, kunt u een e-mail sturen naar info@dermanet.be. Dit verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wilt uitoefenen en de reden waarom u het wilt uitoefenen. Het moet gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een gescande digitale kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van een dergelijk verzoek. Als het verzoek gerechtvaardigd is, zullen we zo snel mogelijk en uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het verzoek reageren.

 6. Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd met ons contact opnemen via het e-mailadres info@dermanet.be . Als onze reactie nog steeds onbevredigend is, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, het Belgisch Comité voor Privacy. Voor meer informatie, surf naar https://www.privacycommission.be/