Dermanet
FR NL
Website van de Belgische BeroepsVereniging voor Dermatologie en Venerologie
Nieuwe raadpleging dermatoloog voor chronisch zieke

Geaccrediteerde dermatologen kunnen vanaf 1 januari 2018 tweemaal per jaar de nieuwe raadpleging aanrekenen voor patiënten lijdend aan een chronische ziekte die systematisch met een antitumoraal geneesmiddel of immunosuppressivum worden behandeld

[30/12/2017]

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij zieke zelfstandigen na twee weken vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 heeft een zelfstandige voortaan recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering na een zogenaamde carensperiode van twee weken.

[29/12/2017]

Billijke vergoeding vrije beroepen afgeschaft

Vanaf 1 januari 2018 moeten vrije beroepers, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' meer betalen als ze muziek spelen in hun wachtzaal.

[29/12/2017]

Fonds Van Neste

Par le lien: https://tresorsdelacademie.be/uploads/files/fonds-van-neste.pdf, vous pouvez prendre connaissance d’un Fonds de 361 ouvrages venant de la bibliothèque personnelle du Dr D. Van Neste et qui constituent dorénavant le Fonds Van Neste.

[23/12/2017]

Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

In de vergadering van 18 december 2017 heeft de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen een akkoord gesloten voor 2018 en 2019. 

[20/12/2017]

.RIZIV: Geneesmiddelen voorschrijven voor ambulante patiënten

Een toelichting van het RIZIV m.b.t. het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift
Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten wordt verplicht vanaf 1 juni 2018. Er zijn echter uitzonderingen. Hoe maakt u een elektronisch voorschrift aan? Wanneer is een papieren voorschrift toegelaten?

Lees verder

[17/12/2017]

BVAS-persbericht : Verplicht elektronisch voorschrift: BVAS tevreden over uitzondering op huisbezoek en voor artsen vanaf 62 jaar | 04/12/2017

Het Verzekeringscomité bevestigde vandaag dat het verplicht gebruik van het elektronisch medisch voorschrift wordt uitgesteld tot 1 juni 2018. Minstens even belangrijk zijn de twee uitzonderingen op deze verplichting die de BVAS kon afdwingen. Artsen vanaf de leeftijd van 62 jaar worden vrijgesteld. En ook bij een bezoek aan huis of in een instelling geldt de verplichting niet.

[04/12/2017]

Specialisten kreunen onder administratie

Specialisten zijn gemiddeld 40% van hun totale werktijd kwijt aan administratieve handelingen. Aan de top van het ongenoegen: ICT en het elektronisch patiëntendossier steunen hen onvoldoende bij hun administratie. Schokkende cijfers uit Nederlands onderzoek. Er worden ook concrete oplossingen aangereikt. Hallo België?

[26/11/2017]

Persbericht BVAS: Donkere wolken boven onderhandelingen voor nieuw akkoord

Voor de BVAS, het grootste artsensyndicaat, is de lineaire indexering van de honoraria een zeer belangrijke voorwaarde om een nieuw akkoord af te sluiten. Het voorstel tot selectieve indexering dat op tafel ligt, is dus een donkere wolk boven de onderhandelingen. De BVAS ziet nog twee andere donkere wolken hangen: het regelmatig uitvallen van eHealth systemen voedt het wantrouwen van de artsen in de informatisering van de gezondheidzorg. En de hervorming van de accreditering mag voor de BVAS in geen geval op een besparing uitdraaien.  

[26/11/2017]

De dokter lijdt in stilte

Plots belde een 14-jarig meisje naar “Arts in Nood”, het vertrouwensplatform voor psychologische hulp aan artsen. ‘Kunnen jullie iets doen voor mijn papa die arts is? Het gaat niet goed met hem.

[26/11/2017]

Iedereen krijgt zicht op pensioenbedrag

Vanaf dinsdag 21/11/2017 krijgt iedereen via mypension.be zicht op hoeveel pensioen hij of zij zal uitgekeerd krijgen. Het gaat om ramingen op basis van de huidige wetgeving en loopbaan.

[20/11/2017]

Chronisch zieken: Gepersonaliseerde follow-up door een huisapotheker

Als chronisch zieke neemt u misschien 5 of meer geneesmiddelen per dag. Sinds 1 oktober 2017 kunt u aan uw apotheker vragen om uw 'huisapotheker' te worden, u te begeleiden en uw medicamenteuze behandeling op te volgen.

[19/11/2017]

Voorafbetalingen: zwaardere sancties

De federale overheid heeft aangekondigd dat ze zelfstandigen die geen voorafbetalingen doen, strenger zal bestraffen. De straffen zullen worden verdrievoudigd.

[13/11/2017]

"Vergeten” afspraken kosten arts jaarlijks 3.300 euro

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen heeft een grote steekproef uitgevoerd bij artsen, tandartsen en andere (para)medische beroepen. Daaruit is gebleken dat 5% van de afspraken niet wordt nageleefd door de patiënten. Gemiddelde kosten voor een arts: 3.300 euro per jaar.

 

[09/11/2017]

“UPPAD”, een nieuwe applicatie voor de zorgverleners

Nu hebben alle Belgische overheden bevoegd voor gezondheidszorg beslist om uw administratieve gegevens te bundelen in één enkele gegevensbank.

[07/11/2017]

Minimale dienst: Prescription & Autorisation Requesting Information System (PARIS)

In 2018 zal het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen zich veralgemenen. 
Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stelt het RIZIV voor het einde van 2017 gratis een webtoepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

[02/11/2017]

HERHALING: Wat u dient te weten over het elektronisch voorschrift (Recip-e)

Momenteel is er nog veel onduidelijkheid op het terrein over de praktische toepassing van het elektronisch voorschrift, maar dankzij de BVAS vindt u mogelijk al de 42 meest gestelde vragen en antwoorden over Recip-e.

[30/10/2017]